Säsongskort 2018
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ljungvalla Tennis
Årsmöte Ljungvalla Tennisklubb 2019
2019-01-23 12:28

Kallelse till årsmöte Ljungvalla Tennis 2019
Datum: 2019-03-04
Tidpunkt: 18:30
Plats: Bruksgatan 2 i Kävlinge (Alpha Vitaes lokaler)

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:


1. Fastställande av röstlängd för mötet.


2. Val av ordförande och sekreterare för 
mötet.


3. Val av protokolljusterare och rösträknare.


4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.


5. Fastställande av föredragningslista.


6. Styrelsens verksamhetsberättelse med
årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.


7. Revisorernas berättelse över styrelsens
förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.


8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
den tid revisionen avser.


9. Fastställande av medlemsavgifter.


10. Fastställande av verksamhetsplan samt
behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.


11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt
tid inkomna motioner.


12. Val av
       a) föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år;
           (2018 Per Lundahl)


       b) val av 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år (2019-2020), 
          (2017-2018 Johnny Rahm, Dan Gillheim & Fredrik Eek)
          (2018-2019) Mikael Frölich, Linda Ekblad, Mikael Gauffin


       c) tre suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
          (sittande Stefan Wessberg )
          (sittande Rikard Norberg )
          (sittande Hanna-Sofia Råsbäck)


       d) två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta
            val får inte styrelsens ledamöter delta;
           (sittande har varit Maria Larsson & Anna-Lena Alnerud, suppleant vakant)


       e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
            ordförande; samt 2 ledamöter 
           (sittande har varit Per Lundahl & Johnny Rahm)


        f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
           ombud.


13. Tack till avgående ledamöter 

           Johnny Rahm & Fredrik Eek avgår


14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
      ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den        inte varit med i kallelsen till mötet.

 
Snabblänkar